Call-center: 1007

Умумий масалалар бўйича: 232-10-07

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси

Янгиликлар

ЎАТАНҒА ҲӘМ ХЫЗМЕТ ЎАЗЫЙПАСЫНА САДЫҚЛЫҚ

Елимизде демократиялық ҳуқықый мәмлекет, әдалатлы пуқаралық жәмийетин қурыў мақсетинде нызамшылық ҳәм суд-ҳуқық системасында әмелге асырылып атыр­ған реформалар инсанның ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеўдиң тийкар­ғы кепиллиги болып табылады. Ҳақыйқатында да, ҳуқықый мәмлекетте ҳәр қандай мәселе нызамлар тийкарында әдалатлы шешиледи.

Бизге мәлим, жәмийетте нызам үстинлигин тәмийинлеўде мәмлекетлик уйымларының бақлаў жумыслары әҳмийетли орын тутады. Ғәрезсизликтиң дәслепки жылларында-ақ бақлаў функцияларын әмелге асырыўшы мәмлекетлик уйымлар алдына анық ўазыйпалар қойылып, олардың орынланыўына айрықша итибар қаратылды. Бул бағдарда, әсиресе, прокуратура органларының жуўапкершилиги арттырылып, жәмийетте нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм нызамшылықты беккемлеў ўазыйпалары қойылды.

Президентимиз тәрепинен 2017-жылдың «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп белгилениўи барлық тараўлар қатары ҳуқық қорғаў системасы хызметкерлерине де үлкен жуўапкершилик жүкледи. №арақалпақстан Республикасы прокуратурасы органлары да усы ўазыйпалардан келип шығып, өз жумысларын жетилистирип бармақта.

Атап айтқанда, өткен жыл даўамында әмелдеги нызам талапларының орынланыўы бойынша өткерилген илажлар нәтийжесинде қолланылған прокурорлық бақлаў ҳүжжетлери тийкарында 5 мың 300 ден аслам шахстың бузылған ҳуқықларының тиклениўи тәмийинленди. Бул илажлар барысында жаңа жумыс орынларын жаратыў, халықтың, әсиресе, кәсип-өнер колледжлери питкериўшилериниң бәнтлигин тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылды.

Президентимиз Ш.Мирзиёев Өзбекистан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 24 жыллығына бағышланған салтанатлы мәресимдеги баянатында 8-январь сәнесин прокуратура органлары хызметкерлери күни сыпатында белгилеў ҳаққында нызам жойбары ислеп шығылып, додаланып атырғаны ҳаққында айрықша атап өткен еди.

Ғәрезсиз мәмлекетимизде прокуратура органларының ҳуқықый тырнағы беккемленип қойылғаны есапқа алынса, бул сәне прокуратура органлары хызметкерлери ушын айрықша әҳмийетке ийе. Усы мүнәсибет пенен «Өзбекистан Республикасы прокуратура органлары хызметкерлери күнин белгилеў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамында 8-январь - Өзбекистан Республикасы прокуратура органлары хызметкерлери күни деп белгиленди.

Бул нызам прокуратура органлары хызметкерлерин жоқары мәнаўий ҳәм әдеп-икрамлылық пазыйлетлерге, Ўатан сүйиўшилик ҳәм хызмет ўазыйпасына садықлық руўхында тәрбиялаў, оларда өз миннетлерин сапалы, ҳүжданлы, жуўапкершиликти терең сезине отырып ҳәм баслама көтерип орынлаў ушын жуўапкершиликти күшейтеди.

Мәмлекетимиз тәрепинен прокуратура органлары хызметкерлерине көрсетилген бундай дыққат-итибар тараў ўәкиллерине мақтаныш бағышлаўы менен бирге, жәмийеттиң барлық тараўларында нызам үстинлигин тәмийинлеў, нызамшылықты беккемлеў ҳәм нызамбузыўшылық жағдайларына маўасасыз гүресиўде үлкен ўазыйпаларды да жүклейди.

Эркабай ТАДЖИЕВ,
Қарақалпақстан Республикасы прокуроры

«Ғарезсизлик хәм нызам» газетасы № 1, 10.01.2017 жыл 

06.02.2017

Медиатека

230100, Нукус шаҳар, Ғарезсизлик
кўчаси, 44.

Ўзбекистон Республикаси прокуратураси